GLOBAL STOCKS FF

Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění
ISIN: CZ0008472248  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů především prostřednictvím investic do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. Jedná se o globální fond fondů určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů. Do svého portfolia nakupuje především podílové listy akciových fondů renomovaných investičních společností. Fond je spravován aktivně a investuje především do celosvětově rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a akcií.
 
Výkonnost k datu (21.05.2020)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -4,26 -2,65 2,66 3,13 2,26 7,84 -1,06
Roční výkonnost v % (21.05.2020)
Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. 7,08 5,25 4,49 -8,00 22,40
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.05.2020)
1 rok
45,21
-48,30
3 roky
22,57
-24,96
5 let
15,79
-13,78
10 let
11,21
-9,39
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.