ČS korporátní dluhopisový

Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do firemních dluhopisů. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení mezi dluhopisovými fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na investičním a spekulativním stupni, které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Všechny dluhopisy musí být obchodovány na evropských nebo amerických burzách, kde se klade vyšší požadavek na transparentnost hospodaření emitentů. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Fond nese úrokové a kreditní riziko.
 
Výkonnost k datu (01.06.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 3,97 2,79 4,74 -0,90 0,56 0,32 1,88
Roční výkonnost v % (01.06.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -4,46 8,09 1,47 -0,57 -8,73
Dluhopisová část porfolia (30.04.2023)
Průměrná doba do splatnosti3,02
Průměrný výnos8,02
Durace v letech2,80
Modifikovaná durace2,68
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (01.06.2023)
1 rok
47,41
-27,10
3 roky
16,29
-9,16
5 let
11,68
-2,61
10 let
5,58
-0,18
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.