ERSTE STOCK BIOTEC

Globální biotechnologické společnosti především z USA

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK BIOTEC a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK BIOTEC je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK BIOTEC, jak jsou popsány v dokumentech fondu.
 
Výkonnost k datu (28.04.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -5,57 - 0,32 -7,74 0,92 7,52 9,60
Roční výkonnost v % (28.04.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -7,53 32,21 14,45 7,89 -4,73
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)
1 rok
117,38
-51,90
3 roky
52,56
-22,95
5 let
42,14
-9,64
10 let
21,55
-4,24
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.