ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE

Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.
 
Výkonnost k datu (30.09.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -4,33 - -6,09 3,26 0,03 3,27 1,78
Roční výkonnost v % (30.09.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 1,20 -6,40 0,51 7,14 6,67
Dluhopisová část porfolia (30.09.2021)
Průměrná doba do splatnosti10,75
Průměrný výnos0,29
Durace v letech9,17
Modifikovaná durace9,16
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)
1 rok
18,45
-7,49
3 roky
12,97
-1,69
5 let
9,38
-0,08
10 let
8,38
2,58
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.