ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu.
 
Výkonnost k datu (28.04.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,76 - -8,30 -3,59 -2,74 0,53 2,45
Roční výkonnost v % (28.04.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -4,17 7,27 2,51 -2,45 -15,15
Dluhopisová část porfolia (28.04.2023)
Průměrná doba do splatnosti14,48
Průměrný výnos7,26
Durace v letech2,38
Modifikovaná durace2,24
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)
1 rok
62,33
-35,83
3 roky
23,26
-11,87
5 let
18,04
-4,32
10 let
10,07
0,05
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.