ERSTE BOND DANUBIA

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.
 
Výkonnost k datu (31.08.2022)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -20,08 - -27,11 -10,51 -6,79 -1,99 0,61
Roční výkonnost v % (31.08.2022)
Období 2017 2018 2019 2020 2021
Výkonn. -3,71 -5,04 6,76 1,81 -12,37
Dluhopisová část porfolia (31.08.2022)
Průměrná doba do splatnosti5,93
Průměrný výnos6,60
Durace v letech5,09
Modifikovaná durace4,79
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2022)
1 rok
40,86
-30,12
3 roky
16,15
-10,91
5 let
12,01
-7,39
10 let
9,62
-2,32
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.