ERSTE STOCK ISTANBUL

Akciový fond se zaměřením na Turecko

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE STOCK ISTANBUL je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií firem z Turecka. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.
 
Výkonnost k datu (28.04.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -15,43 - 44,68 13,89 -0,78 -4,93 -0,53
Roční výkonnost v % (28.04.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -39,48 13,36 -8,41 -12,50 117,29
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)
1 rok
160,29
-68,46
3 roky
67,00
-28,17
5 let
41,75
-16,32
10 let
19,61
-10,78
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.