Inflation Linked Bond / 2028

ISIN: XS2558157413  

 
2023/02/07 09:50:00
Bid Ask
- 100.00
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue LU
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2028/02/22
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 0
Value date 2023/02/22
Maturity 2028/02/22
Repayment value 0
Currency EUR
Nominal value 1,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 koupit?
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 je emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb. 
 • Jednorázový výnos se odvozuje od výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA. Tento index měří vývoj cen zboží a služeb v eurozóně a umožňuje vypočítat míru inflace podle pravidel platných v celé Evropské unii. Pozorované úrovně jsou zaznamenávány na roční bázi v měsíci listopadu, přičemž publikace těchto dat probíhá koncem prosince. 
 • Minimální výše jednorázového výnosu je stanovena na 5 % za pět let. (V případě změny podkladového indexu o méně než +1 %, je stanoven minimální roční výnos na úrovni 1 %.)
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti   dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností za tržní cenu. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou investor realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.

--------------------------------------------

Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

 • Držitel dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a měnové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 a dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 se řídí anglickým právem.
 • Emitent: SG Issuer
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Počáteční hodnota podkladového indexu: 120,70 % (listopad 2022)
 • Upisovací období: od 23. 1. 2023 (9.00) do 15. 2. 2023 (23.59)
 • Nákupní cena: 100 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR
Description
Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 umožňuje získat jednorázový výnos ve výši součtu pěti meziročních změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen eurozóny (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA), avšak minimálně 5 % za pět let. 
 
Skupina Société Générale je jedním z předních evropských finančních uskupení. Poskytuje poradenství a služby individuálním, firemním a institucionálním klientům v retailovém, podnikovém, investičním a privátním bankovnictví již více než 150 let. Působí v 66 zemích světa, zaměstnává cca 117 tisíc lidí a obsluhuje přibližně 25 milionů klientů. Součástí této významné skupiny je např. Komerční banka a také emitent tohoto dluhopisu – SG Issuer SA. 
Payment notes
 • Jednorázový výnos: výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (meziroční změna  = úroveň daného roku / úroveň předchozího roku - 1)
 • Minimální výnos: 5 % za pět let 
Settlement
 • splatnost dluhopisu je 22.02.2028
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Secondary market
 • Miminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise max 0,5 % z objemu obchodu)
-------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 
 
Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 
 
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028
 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.