Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 2

ISIN: XS2467318965  

 
2023/02/03 00:00:00
Bid Ask
101.41 -
Minimum yield -
Difference -0.25%(-0.26)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon 5.500%
Coupon style fix
Coupon payment date 2023/10/06
Coupon payment period annually
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2022/10/06
Maturity 2025/10/06
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest 178.75
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 31,5 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 5 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos 5 % a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 5,5 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh Investičního nástroje a Investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Bayer, Eli Lilly & Co, Merck & Co
 • Pevný roční výnos: 5,5 % p. a., výplata vždy, automaticky, 5 pracovních dní po datu pozorování pro možné předčasné splacení, nebo k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových aktiv. Přesná data výplaty jsou uvedena ve Sdělení klíčových informací
 • Potenciální roční výnos: 5 % p. a., závislý na vývoji podkladových aktiv, výplata automaticky při vzniku nároku na vyplacení, 5 pracovních dní po datu pozorování pro možné předčasné splacení, nebo k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových aktiv.
 • Upisovací období: 5.9.2022 (9.00)–29.9.2022 (23.59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty a data možného automatického pře
Description
PDCP PHARMA AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 5 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 31,5 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných globálních farmaceutických společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co. Pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP PHARMA AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
 
Payment notes

Jak PDCP PHARMA AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
 • Pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a potenciální výnos 5 % (viz Pozn.2)  za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 5,5 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP PHARMA AUTOCALL 2 a výnos 20,5 % (poslední pevný výnos
 • 5,5 % (viz Pozn.) + potenciální výnos 3 × 5 %(viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 bude 31,5 %, přičemž pevný výnos 2 × 5,5 % byl již vyplácen v předchozích dvou letech.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty,
 • a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její z&a
Settlement
 • Maturity shall be 6.10.2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.
Pozn. 2: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn. 3: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 29. 9. 2022.
Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.