Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL

ISIN: XS2390087042  

 
2021/11/26 10:35:00
Bid Ask
- 100.00
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2024/12/20
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 0
Value date 2021/12/20
Maturity 2024/12/20
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 33 % za 3 roky. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – AMD, ASML a NVIDIA.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL ztratí více než 50 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL má formu certifikátu vydaného podle anglického práva. 
 • Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: AMD, ASML, NVIDIA
 • Upisovací období: 18. 11. 2021 (9.00)–13. 12. 2021 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL: 50 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Datum splatnosti: 20. 12. 2024
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: 2,07 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
Description

PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 11 % (viz pozn. 1). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 33 %. 

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných technologických společností AMD, ASML a NVIDIA. Konstrukce PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

 

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY  AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností AMD, ASML a NVIDIA.    
 • V období trvání PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 11 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 33 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 11 % (viz pozn. 1)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

Více informací a příklady naleznete v letáku

Settlement
 • splatnost je 20.12.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. 1: PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 12. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.