Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3

ISIN: XS2370044005  

 
- -
Bid Ask
- -
Minimum yield -
Difference -%(-)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2026/10/14
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2021/10/14
Maturity 2026/10/14
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception
Chart is not available
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 nabízí?

 • Zajímavý potenciál výnosu v podobě participace na výkonnosti podkladového indexu k datu jeho splatnosti. Výsledný výnos je vypočten jako procentuální úroveň závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
 • Výnos ve výši 7 % (viz Pozn.) ročně je vyplacen v případě splnění podmínky automatického předčasného splacení.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu.
 • Atraktivní úroveň bariéry pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com, nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 k datu splatnosti není zajištěná, neboť závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 má formu certifikátu vydaného podle anglického práva.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladový index: Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index
 • Upisovací období: 8. 9. 2021 (9.00)–7. 10. 2021 (16.00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty akcií, data předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku.
 • Srovnávací hodnota podkladového indexu: 100 % počáteční hodnoty
  Bariéra pro výplatu jmenovité hodnotyvPDCP WATER AUTOCALL 3: 60 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
  Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP WATER AUTOCALL 3.) 1,12 % ročně
Description

PDCP WATER AUTOCALL 3 v případě automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, výnos závisí na výkonnosti podkladového indexu.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje podkladového indexu Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index. Konstrukce PDCP WATER AUTOCALL 3 umožňuje jeho automatické předčasné splacení v případě stagnace ceny podkladového indexu. PDCP WATER AUTOCALL 3 může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 závisí na vývoji podkladového indexu – Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index.
 • V období trvání PDCP WATER AUTOCALL 3 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než jeho počáteční hodnota.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP WATER AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP WATER AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu
  a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru + výnos ve výši procentuální úrovně závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 snížena
  o ztrátu podkladového indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

Příklady naleznete v letáku

Settlement
 • splatnost je 14.10.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP WATER AUTOCALL 3 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.