Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2

ISIN: XS2314223582  

 
- -
Bid Ask
- -
Minimum yield -
Difference -%(-)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue LU
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2025/06/30
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2021/06/30
Maturity 2025/06/30
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception
Chart is not available
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP BEST ENTRY 2 nabízí?

 • Přímou participaci na podkladovém indexu (investiční složka) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka).
 • Pevný výnos ve výši 5% p.a. ve fixně úročené složce (viz Pozn. 1) je kalkulován týdně, nezávisle na vývoji podkladového indexu. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří fixně úročenou složku 80% jmenovité hodnoty. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří investiční složku 20% jmenovité hodnoty. Tato složka umožňuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50®. 
 • Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
 • Bariéry pro přesun 20% jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95%, 90%, 85% a 80% počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového indexu k jednotlivým datům pozorování. 
 • PDCP BEST ENTRY 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP BEST ENTRY 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®.
 • Výkonnost investiční složky záleží na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®. Případný zisk nebo ztráta jsou odvozeny od hodnoty, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jednotlivým  vstupním hodnotám, na nichž byly Vaše prostředky zainvestovány (viz Pozn. 2) (kombinace vstupního a průběžného zainvestování). 
 • Držitel PDCP BEST ENTRY 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP BEST ENTRY 2 podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer SA
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index: EURO STOXX 50® 
 • Pevný výnos: 5% p.a. z fixně úročené složky
 • Upisovací období: 20.5.2021 (9:00) - 23.6.2021 (16:00)
 • Datum emise: 30.6.2021
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu: naleznete v letáku
 • Data pozorování a bariéru pro přesun 20% jmenovité hodnoty z fixně úročené složky do investiční složky: naleznete v letáku
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP BEST ENTRY 2): 1,69% ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
Description

PDCP BEST ENTRY 2 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka). 

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 se odvozuje od vývoje podkladového evropského akciového indexu EURO STOXX 50®, a do výše výnosu se započítá i poměrná část fixně úročené složky produktu (5% p.a.). V závislosti na vývoji podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 2 do jeho jednotlivých složek. Zajímavá konstrukce PDCP BEST ENTRY 2 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což znamená atraktivní příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni.

Payment notes

Jak PDCP BEST ENTRY 2 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2021. 
 • Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80% / 20%. 
 • Pevný výnos ve výši 5% p.a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 2 je počítán týdně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku je k datu splatnosti.
 • Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 probíhá pravidelné pozorování podkladového indexu EURO STOXX 50® každou středu od 7.7.2021 do 18.6.2025 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu). 
 • Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50® pod stanovenou bariéru ve výši 95%, 90%, 85% a 80% své počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) se přesouvá 20% jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 z fixně úročené složky do investiční složky, a to za nejnižší závěrečnou cenu podkladového indexu z uplynulého týdne.
 • Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2025. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 2. Zisk nebo ztráta z investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn. 2) a vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný výnos. Výnos ve výši 5% p.a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce, je kalkulován týdně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 2.
 • Příklady naleznete v letáku.
Settlement
 • Maturity shall be on 30 June 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

------------------------------------------------------------
Pozn.1: PDCP BEST ENTRY 2 kalkuluje pevný úrok týdně ve výši 5% p.a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný výnos z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 23.6.2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.