Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL

ISIN: XS2249011516  

 
- -
Bid Ask
- -
Minimum yield -
Difference -%(-)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type corporate
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2024/02/02
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2021/02/02
Maturity 2024/02/02
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception
Chart is not available
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.gs-warrants.co.uk/issuer-details/base-prospectus,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu akcií - Amazon, Alibaba a eBay.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Amazon.com, Inc., Alibaba Group Holding Limited a eBay Inc.
 • Upisovací období: 5.1.2021 (9.00)–26.1.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 26.1.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 26.1.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.2.2022, 2.2.2023
 • Cena pozorování naleznete v letáku
 • Data stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a také 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k závěrečnému datu
  pozorování: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP E-COMMERCE AUTOCALL) 3,02 % ročně
Description

PDCP E-COMMERCE AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 8 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na nabídku zboží a reklamy na internetu – Amazon, Alibaba a eBay. Konstrukce PDCP E-COMMERCE AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladových aktiv. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP E-COMMERCE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP
  E-COMMERCE AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Amazon, Alibaba a eBay.
 • V období trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP E-COMMERCE AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP E-COMMERCE AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP E-COMMERCE AUTOCALL a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena i jen jedné pokladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteč
Settlement
 • The maturity date shall be 2 February 2024
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.