Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL

ISIN: XS2248369535  

 
- -
Bid Ask
- -
Minimum yield -
Difference -%(-)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type corporate
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2025/12/22
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2020/12/21
Maturity 2025/12/22
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception
Chart is not available
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 31,25% za 5 let.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,25% (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Fixace průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu snižuje riziko špatného načasování. Tato hodnota se stanoví jako průměr závěrečných cen indexu za tři po sobě jdoucí dny.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60% průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100% (po roce), 95% (po dvou letech), 90% (po třech letech), 85% (po čtyřech letech).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP PHARMA AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Emitentem je Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP PHARMA AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group,Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)           
 • Podkladové aktivum: index MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index (ceny veřejně dostupné na stránkách MSCI)                 
 • Upisovací období: 19. 11. 2020 (10.00) - 14. 12. 2020 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100%, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu, data možného automatického předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60% průměrné počáteční hodnoty indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index     
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PHARMA AUTOCALL): 0,60% ročně
Description

PDCP PHARMA AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,25% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout až 31,25%.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement. Konstrukce PDCP PHARMA AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti. 

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL závisí na vývoji indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad: Naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL a celkový výnos 5 x 6,25% = 31,25% (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP PHARMA AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu indexu, kterou zaznamenal od data stanovení jeho průměrné počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% investice a výnos nebude vyplacen. 
  Příklad: Naleznete v letáku
Settlement
 • The maturity date shall be 22 December 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha: na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent a ručitel nebude schopen dostát svým závazkům.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.