Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL

ISIN: XS2043910848  

 
2020/02/24 00:00:00
Bid Ask
104.77 -
Minimum yield -
Difference -0.11%(-0.12)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type corporate
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2022/11/21
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2019/11/19
Maturity 2022/11/21
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest 0
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 16 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu emitenta je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP HEALTH CARE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP HEALTH CARE AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP HEALTH CARE AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP HEALTH CARE AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group
 • Upisovací období: 17.10.2019 (9.00) - 12.11.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 12.11.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 14.11.2022
 • Data možného automatického předčasného splacení: 19.11.2020, 19.11.2021
 • Srovnávací hodnoty podklad. akcí k datům pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, pozorovaná k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP HEALTH CARE AUTOCALL): 1,02 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především farmaceutickému průmyslu, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru HEALTH CARE AUTOCALL (PDCP HEALTH CARE AUTOCALL).

PDCP HEALTH CARE AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní výnos ve výši  8 % p. a. (viz Pozn.) již po prvním roce trvání. Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných nadnárodních společností působících především v oblasti zdravotnictví – Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group. Konstrukce PDCP HEALTH CARE AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě mírného poklesu či růstu podkladových akcií. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.
Jedním z faktorů, které značně ovlivňují farmaceutický průmysl, jsou globální trendy. Mezi klíčové globální trendy patří demografické změny, rostoucí počet obyvatelstva řadícího se mezi střední třídu, boj proti zhoršování životního prostředí a nezdravému životnímu stylu. Právě díky těmto trendům se může neustále zvyšovat poptávka po farmaceutických výrobcích a zdravotnických službách, z čehož mohou profitovat vybrané společnosti. 

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL závisí na vývoji akcií společností Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group.
 • V období trvání PDCP HEALTH CARE AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP HEALTH CARE AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP HEALTH CARE AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP HEALTH CARE AUTOCALL a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investice a výnos nebude vyplacen. 
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení
Settlement
 • The maturity date shall be 21 November 2022
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP HEALTH CARE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.