Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14

ISIN: AT0000A2UK62  

 
2023/01/27 10:10:00
Bid Ask
84.08 -
Minimum yield -
Difference -0.09%(-0.08)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2026/01/15
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 5.16
Value date 2021/12/03
Maturity 2026/01/15
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 300% participace na pravidelně pozorovaném vývoji diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 300% participace z průměru ročně pozorovaných změn ceny podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 14.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 14 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena muže pohybovat i pod hranicí 100% jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100% jeho jmenovité hodnoty (viz pozn.1) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 14 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 14 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálne 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz pozn.1) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 14 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkum vázaným k PD RESPONSIBLE 14 v prípadě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 14 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v CS: V návaznosti na narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvetví financních služeb byl tento produkt zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České sporitelny k udržitelnosti a zodpovednému investování zverejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Fair Invest Index VC
 • Participace: 300 % na pravidelne pozorovaném
 • vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 k datu splatnosti (viz pozn.1)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14
 • Prodejní cena: 100%, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 + participace 300% × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %(viz pozn.1), maximálně 140%
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.1) PD RESPONSIBLE 14 k datu jeho splatnosti.

ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 14. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje 50 akcií vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivnč zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví a péce o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vuči dynamickým aktivum a uvolněné prostředky přesouvá na penežní trh.

Více informací naleznete v letáku.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 14 funguje?

 • Výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 14 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Dne 5. 1. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 + participace 300% × (pruměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálne 100 % jmenovité hodnoty (viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 14.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 14 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na záverečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na prubežné hodnote podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 14. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až tesně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 15. 01. 2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • This premium bond can only be sold on the market, the price the client sells listed in the exchange rate list is only indicative.
 • The price for procuring the sale is determined by the valid price list, it currently amounts to a maximum of 0.5% of the trade volume.

-------------------------------------

Pozn.1: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 14 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 14 ponecháte  až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 14 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

 

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.