Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10

ISIN: AT0000A2S7B5  

 
2021/10/27 09:29:00
Bid Ask
90.71 -
Minimum yield -
Difference 0.14%(0.13)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2026/08/31
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2021/07/19
Maturity 2026/08/31
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest 0
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 200 % participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 200 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10.
 • I při propadu podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 10.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 10 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 10 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 10 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 10 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 10 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 10 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb byl tento produkt zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České
  spořitelny k udržitelnosti a zodpovědném investování zveřejneném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Green Invest Index VC
 • Participace: 200 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10 + participace 200 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 10.) 0,63 % ročně
Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za pět let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 10 k datu jeho splatnosti.

ESG je klíčové „investiční téma“ pro Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60% portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy), které tvoří 40% portfolia. Jednotlivé skupiny aktiv v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifkováno do zhruba 500 akcií a více jak 2 000 dluhopisů společností splňujících přísná ESG kritéria, která jsou posuzována odborníky ERSTE Group na tuto problematiku. Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh.

Více informací naleznete v letáku.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 10 funguje?

 • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 10 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 19.8.2021 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10 + participace 200 % x (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 10.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 10 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 10 za dobu jeho trvání, tedy za 5 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 10. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 31.08.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 10 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 10 ponecháte až do doby splatnosti.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.