Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2

ISIN: AT0000A2AZ51  

 
2020/02/24 00:00:00
Bid Ask
93.77 -
Minimum yield -
Difference -0.19%(-0.18)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2023/12/06
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2019/10/29
Maturity 2023/12/06
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest 0
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 2.
 • Okamžitá dostupnost prostředků. PD DEMOGRAPHY SELECT 2 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty.
 • Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD DEMOGRAPHY SELECT 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.

 • U PD DEMOGRAPHY SELECT 2 je garantována návratnost celé investované částky. PD DEMOGRAPHY SELECT 2 garantuje návratnost minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 • Držitel PD DEMOGRAPHY SELECT 2 nese kreditní riziko emitenta.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Podkladové aktivum: iSTOXX Global Demography Select 50 Index
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva:  26.11.2019
 • Pozorování: roční, vždy k 26.11., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední pozorování: 27.11.2023
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 2
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 2 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 2 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete ve Smlouvě o nákupu PD DEMOGRAPHY SELECT 2) 0,81 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Minimální investice: 1 ks
Description

Každý racionálně uvažující člověk hledá možnosti, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně jaký je její výnosový potenciál a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro Vás tyto parametry také důležité, pak by Vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu DEMOGRAPHY SELECT 2.
Čtyřletý PD DEMOGRAPHY SELECT 2 je určen klientům, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji indexu složeného z více akciových titulů.

PD DEMOGRAPHY SELECT 2 nabízí atraktivní potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky, přičemž k datu splatnosti garantuje návratnost 100 % své jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

Jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují globální ekonomiku, je demografický vývoj. Klíčovými demografickými změnami jsou nižší porodnost, prodlužující se délka života, stěhování lidí do velkých měst, ale také růst životní úrovně stále většího počtu lidí ve světě. Demografické změny se promítají do spotřebního chování, vývoje nových technologií, ovlivňují nároky na vývoj v oblasti farmacie, ochrany životního prostředí či změny výrobních procesů. Dá se říct, že mění pohled na celý svět a mají zásadní vliv na hospodaření firem z celé řady odvětví a sektorů. Správná identifikace konkrétních společností, které mohou z demografických změn v dalších letech profitovat, je tak zcela klíčová.

Payment notes

Jak Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 funguje?

 • Výnos čtyřletého PD DEMOGRAPHY SELECT 2 závisí na vývoji globálního indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
 • Dne 26. 11. 2019 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 2 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 2.
 • Během doby trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 2 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 2, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 2. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
 • Maturity of the Premium Bond is 6 December 2023
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.

Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.