Prémiový dluhopis EURCZK 7

ISIN: XS2781124032  

 
19.06.2024 00:00:00
Nákup Prodej
96,95 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 22.04.2027
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 22.04.2024
Splatnost 22.04.2027
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 7 koupit

 • Vychází z očekávaného posilování české koruny vůči euru.  
 • Nabízí získat zajímavý celkový výnos až ve výši 18 % za 3 roky, pokud se sledovaný kurz české koruny vůči euru nachází k datu finálního pozorování na nebo pod 96 % své počáteční hodnoty, tj. česká koruna posílí minimálně o 4 % od zafixování své počáteční hodnoty.  
 • Prémiový dluhopis EURCZK 7 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6 % (viz Pozn.2) již po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 3 % (viz Pozn.2) za každý půlrok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud bude sledovaný kurz české koruny vůči euru k finálnímu datu pozorování nad 96 % své počáteční hodnoty, tj. česká koruna posílí o méně než 4 % nebo oslabí či zůstane na stejné úrovni, investorovi bude vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7, výnos je nulový.  
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu EURCZK 7 minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty(viz Pozn.). 
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu, nicméně v takovém případě není garantována návratnost 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a investor může realizovat ztrátu. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. 
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
* Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele. 
* Prémiový dluhopis EURCZK 7 poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze k datu splatnosti.
* Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

Více informací naleznete v letáku.
Popis

Prémiový dluhopis EURCZK 7 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 18 %. 

 • Ručitel: Société Générale (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 hodin londýnského času (tj. v 16:00 SEČ)
 • Upisovací období: 25. 3. 2024 (9:00) - 15. 4. 2024 (23:59)

Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhopis EURCZK 7 funguje

 • Výnos tříletého Prémiového dluhopisu EURCZK 7 závisí na vývoji kurzu EUR/CZK. 
 • Počáteční hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 15. 4. 2024 jako fixing na Bloombergu v 15:00 hodin západoevropského času (tj. v 16:00 SEČ). 
 • Finální hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 15. 4. 2027 jako fixing na Bloombergu v 15:00 hodin západoevropského času (tj. v 16:00 SEČ). 
 • V období trvání Prémiového dluhopisu EURCZK 7 může dojít ve dnech pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného kurzu české koruny vůči euru k datu pozorování rovna nebo pod 96 % své počáteční hodnoty. 
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, Prémiový dluhopis EURCZK 7 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.  
 • Je-li Prémiový dluhopis EURCZK 7 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 3 % za každý půlrok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a k datu finálního pozorování česká koruna vůči euru posílí minimálně o 4 % své počáteční hodnoty, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7 + výnos 18 %. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a k datu finálního pozorování česká koruna vůči euru posílí o méně než 4 % nebo oslabí či zůstane na stejné úrovni, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 7, výnos nebude vyplacen.
Vypořádání
 • splatnost je 22.04.2027
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

--------------------------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
Pozn.2: Prémiový dluhopis EURCZK 7 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.3: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 7. 

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.