Prémiový dluhový cenný papír HYDROGEN AUTOCALL

ISIN: XS2593341105  

 
25.09.2023 10:35:00
Nákup Prodej
90,46 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,02%(-0,02)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 09.06.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti 3.15
Datum emise 09.06.2023
Splatnost 09.06.2026
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP HYDROGEN AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý výnos až 27 % za 3 roky.
 • PDCP HYDROGEN AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) pozorovaného podkladového indexu Solactive Hydrogen Selection AR 5% pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP HYDROGEN AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech).
 • PDCP HYDROGEN AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
* PDCP HYDROGEN AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
*Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP HYDROGEN AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – Solactive Hydrogen Selection AR 5%. 
*Držitel PDCP HYDROGEN AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
*Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu Solactive Hydrogen Selection AR 5% klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP HYDROGEN AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 
Více informací naleznete v letáku.
Popis
PDCP HYDROGEN AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP HYDROGEN AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu Solactive Hydrogen Selection AR 5%. Konstrukce PDCP HYDROGEN AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení zajímavého výnosu v případě růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.

Emitent: SG Issuer SA
Ručitel: Société Générale SA (Standard & Poor's A / Moody's A1 / Fitch A)
Podkladový index: Solactive Hydrogen Selection AR 5%   
Upisovací období: 10. 5. 2023 (9.00) – 2. 6. 2023 (23.59) 
 
Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu
Jak PDCP HYDROGEN AUTOCALL funguje
 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP HYDROGEN AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – Solactive Hydrogen Selection AR 5%.
 • V období trvání PDCP HYDROGEN AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu Solactive Hydrogen Selection AR 5% k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP HYDROGEN AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP HYDROGEN AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP HYDROGEN AUTOCALL a celkový výnos 3 x 9 % = 27 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne hodnota sledovaného indexu pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP HYDROGEN AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen.   
Příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 09.06.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP HYDROGEN AUTOCALL vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2:Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 2. 6. 2023.

Pozn. 3:Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP HYDROGEN AUTOCALL.

Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP HYDROGEN AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.