Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 2

ISIN: XS2558193483  

 
29.09.2023 12:01:00
Nákup Prodej
99,13 -
Uzamčený výnos -
Změna 1,51%(1,49)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 06.03.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -0.26
Datum emise 06.03.2023
Splatnost 06.03.2026
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nabízí
 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. 
 • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než její počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 a PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer SA 
 • Ručitel: Société Générale SA (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Deere & Co, Siemens a Schneider Electric   
 • Upisovací období: 2. 2. 2023 (9.00) – 27. 2. 2023 (23.59) 
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční, závěrečné hodnoty podklad. akcií, data pozorování a automatického předčas. splacení naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2.
Popis
PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na oblast průmyslu – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric. PDCP  INDUSTRY AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
 
Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výstupy průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v práci, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do lidské práce může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2. 
Výpočet výnosu

Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – Deere & Co, Siemens a Schneider Electric.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 6. 3. 2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

----------------------------------------- 

Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 2. 2023.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2.

Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP INDUSTRY AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.