Inflation Linked Bond / 2028

ISIN: XS2558157413  

 
05.06.2023 10:00:00
Nákup Prodej
95,26 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,43%(-0,41)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 22.02.2028
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti 0.7
Datum emise 22.02.2023
Splatnost 22.02.2028
Návratnost 0
Měna EUR
Nominální hodnota 1.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 koupit?
 • Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 je emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb. 
 • Jednorázový výnos se odvozuje od výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA. Tento index měří vývoj cen zboží a služeb v eurozóně a umožňuje vypočítat míru inflace podle pravidel platných v celé Evropské unii. Pozorované úrovně jsou zaznamenávány na roční bázi v měsíci listopadu, přičemž publikace těchto dat probíhá koncem prosince. 
 • Minimální výše jednorázového výnosu je stanovena na 5 % za pět let. (V případě změny podkladového indexu o méně než +1 %, je stanoven minimální roční výnos na úrovni 1 %.)
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti   dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností za tržní cenu. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou investor realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.

--------------------------------------------

Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 

Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
* Držitel dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a měnové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
* Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

Více informací naleznete v letáku.
Popis
Dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 umožňuje získat jednorázový výnos ve výši součtu pěti meziročních změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen eurozóny (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA), avšak minimálně 5 % za pět let. 
 
Skupina Société Générale je jedním z předních evropských finančních uskupení. Poskytuje poradenství a služby individuálním, firemním a institucionálním klientům v retailovém, podnikovém, investičním a privátním bankovnictví již více než 150 let. Působí v 66 zemích světa, zaměstnává cca 117 tisíc lidí a obsluhuje přibližně 25 milionů klientů. Součástí této významné skupiny je např. Komerční banka a také emitent tohoto dluhopisu – SG Issuer SA. 

 • Emitent: SG Issuer
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Počáteční hodnota podkladového indexu: 120,70 % (listopad 2022)
 • Upisovací období: od 23. 1. 2023 (9.00) do 15. 2. 2023 (23.59)
Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu
 • Jednorázový výnos: výše součtu pěti zaznamenaných meziročních změn spotřebitelských cen eurozóny bez tabákových výrobků – měřeno indexem Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (meziroční změna  = úroveň daného roku / úroveň předchozího roku - 1)
 • Minimální výnos: 5 % za pět let 
Vypořádání
 • splatnost dluhopisu je 22.02.2028
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Podmínky nákupu/prodeje
 • Miminimální nakupované množství: 1 kus
 • Nákupní cena: 100 % jmenovité hodnoty,následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise max 0,5 % z objemu obchodu)
-------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 
 
Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si dluhopis Inflation Linked Bond / 2028 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 
 
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu dluhopisu Inflation Linked Bond / 2028
 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.