Prémiový dluhový cenný papír GERMAN CARS AUTOCALL

ISIN: XS2508128761  

 
27.01.2023 10:10:00
Nákup Prodej
100,12 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon 6,000%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 31.10.2023
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 5.34
Datum emise 31.10.2022
Splatnost 31.10.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 145
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 42 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 8 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 6 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer 
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 
 • Upisovací období: 4. 10. 2022 (9.00) – 24. 10. 2022 (23.59) 
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.
Popis
PDCP GERMAN CARS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 8 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 42 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných německých automobilek – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen. Pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP GERMAN CARS AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 
Výpočet výnosu

Jak PDCP GERMAN CARS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL závisí na vývoji akcií společností BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií. 
 • V období trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP GERMAN CARS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP GERMAN CARS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.2) za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 6 %(viz Pozn.). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a výnos 30 % (poslední pevný výnos 6 % (viz Pozn.) + podmíněný výnos 3 × 8 % (viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL bude 42 %, protože pevný výnos 2 × 6 % byl již vyplacen v předchozích dvou letech. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty a bude vyplacen poslední pe
Vypořádání
 • splatnost je 31.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 6 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.

Pozn. 2: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 3: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 24. 10. 2022.

Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.