Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 2

ISIN: XS2467318965  

 
27.03.2023 00:00:00
Nákup Prodej
102,16 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,50%(-0,52)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 5,500%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 06.10.2023
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti -
Datum emise 06.10.2022
Splatnost 06.10.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 261.25
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 31,5 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 5 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
* Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
* Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
* Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
* V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
* Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
----------------------------------------------------------
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos 5 % a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 5,5 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
Více informací naleznete v letáku<
Popis
PDCP PHARMA AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 5 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 31,5 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných globálních farmaceutických společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co. Pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP PHARMA AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)
Podkladové akcie: Bayer, Eli Lilly & Co, Merck & Co
Upisovací období: 5.9.2022 (9.00)–29.9.2022 (23.59)
 
Výpočet výnosu

Jak PDCP PHARMA AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
 • Pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a potenciální výnos 5 % (viz Pozn.2)  za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 5,5 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP PHARMA AUTOCALL 2 a výnos 20,5 % (poslední pevný výnos
 • 5,5 % (viz Pozn.) + potenciální výnos 3 × 5 %(viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 bude 31,5 %, přičemž pevný výnos 2 × 5,5 % byl již vyplácen v předchozích dvou letech.
Více informací naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 6.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.
Pozn. 2: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn. 3: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 29. 9. 2022.
Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.