GS Zerobond / 2027

ISIN: XS2467309543  

 
05.06.2023 10:00:00
Nákup Prodej
83,00 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,01%(0,01)
Základní údaje
Typ dluhopisu Seniorní dluhopisy
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon -
Styl kuponu bez kuponu
Datum výplaty kuponu -
Výplata kuponu -
Výnos do splatnosti 4.3
Datum emise 27.01.2023
Splatnost 27.01.2027
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2027 koupit?
 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných globálních poskytovatelů finančních služeb. 
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis GS Zerobond / 2027 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za aktuální tržní cenu. Aktuální cena se však může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.goldmansachs.com/, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz .
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou částečnou ztrátu investovaných prostředků.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
* Držitel diskontovaného dluhopisu GS Zerobond / 2027 nese kreditní riziko emitenta, ručitele a úrokové riziko.
* Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2027 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si GS Zerobond / 2027 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat GS Zerobond / 2027 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
* Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu. 

Více informací naleznete v letáku.
Popis
Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.
 
Společnost The Goldman Sachs Group působí na trhu více než 150 let a patří mezi přední světové finanční instituce. Aktuálně poskytuje širokou škálu finančních služeb v oblasti investičního bankovnictví (obchodování s cennými papíry, správa aktiv, financování a zajištění tržních rizik). Dále nabízí vysoce kvalitní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Je silným a spolehlivým partnerem pro nadnárodní korporace, finanční instituce, vlády i jednotlivce. Rozsáhlou klientskou základnu obsluhuje po celém světě více než 40 tisíc zaměstnanců.

Goldman Sachs – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.

 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody’s A2 / Fitch A)
 • Lhůta úpisu: do 20. 1. 2023

Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu

The Diskontní dluhopis GS Zerobond/2027 is a bond in which you invest a lower amount than its nominal value. This is then paid out at the bond’s maturity date.

Vypořádání
 • splatnost dluhopisu je 27.01.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)
Podmínky nákupu/prodeje
 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

-----------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu GS Zerobond / 2027 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu, příp. Pokynu k nákupu cenného papíru GS Zerobond / 2027.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.