Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL

ISIN: XS2467088949  

 
07.06.2023 10:30:00
Nákup Prodej
111,27 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,25%(0,28)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 18.07.2025
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -5.54
Datum emise 18.07.2022
Splatnost 18.07.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 42 % za 3 roky.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 14 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se hodnota každé jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 14 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií –TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 90 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ztratí více než 50 % investovaných peněz. 
 • Držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)    
 • Podkladové akcie: TotalEnergies SE, Freeport-McMoRan Inc, Rio Tinto PLC   
 • Upisovací období: 13. 6. 2022 (9:00) – 11. 7. 2022 (23:59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL:  0 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL.
Popis
PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 14 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 42 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností: TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto. Tyto tři vybrané podkladové společnosti mohou profitovat z dlouhodobého potenciálu, který přináší oblast těžebního průmyslu a energetiky. PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 
 
Výpočet výnosu

Jak PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto.
 • V období trvání PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování. 
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 14 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL a celkový výnos 42 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 14 % (viz Pozn)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 18.07.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 11. 7. 2022.

Pozn. 3: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.