Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2

ISIN: XS2448614821  

 
08.04.2024 10:10:00
Nákup Prodej
- -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 11.04.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 11.04.2022
Splatnost 11.04.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 32,5 % za 5 let.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech), 80 % (po třech letech), 70 % (po čtyřech letech).
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Index S&P 500 je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://keyinformationdocuments.citi.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.  
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
------------------------------------------
* PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
* Držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
* Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu poklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.

Více informací nale
Popis
PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 32,5 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

 • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited  S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladový index:  S&P 500
Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu

Jak PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500. 
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 32,5 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 6,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 vpravvyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 12.04.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP S&P 500  AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500 AUTOCALL 2.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.