Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL 2

ISIN: XS2412781663  

 
20.05.2022 09:55:00
Nákup Prodej
91,25 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,29%(-0,27)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 5,850%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 31.01.2023
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 9.22
Datum emise 31.01.2022
Splatnost 31.01.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 178.75
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 17,55 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 5,85 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladových aktiv po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti (k 31. 1. 2023, 31. 1. 2024, 31. 1. 2025).
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním nebo po druhém roce svého trvání, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) obou podkladových indexů.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech). Bariéra pro  splacení v posledním roce ve výši 80 % efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy  https://www.bourse.lu/programme/Programme-GolSachsIntl/14550, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce http://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota obou podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), investor ztratí více než 20 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 podléhá nglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: Goldman Sachs Group, Inc. (Moody's A2 / Standard & Poor's BBB+ / Fitch A)
 • Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
  Upisovací období: 4. 1. 2022 (9.00)–24. 1. 2022 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční, závěrečné hodnoty indexů, data pozorování a data možného automatického splacení naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLATNIC AUTOCALL 2: 49 % zafixované počáteční hodnoty podkladových indexů, denní pozorování závěrečných hodnot
 • Fixní výnos: 5,85 % p. a., vyplácený bez ohledu na vývoj podkladového aktiva (31. 1. 2023, 31. 1. 2024, 31. 1. 2025) až do data splatnosti, případně do data předčasné splatnosti
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
Popis

PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní fixní roční výnos ve výši 5,85 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 17,55 %.

Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 24. 1. 2022.
 • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2025 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
 • Výnos ve výši 5,85 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 5,85 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP
  TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 5,85 % z jeho jmenovité hodnoty. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty(viz Pozn. 2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 a poslední fixní výnos ve výši 5,85 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.

Více informací a příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 31. 1. 2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 vyplácí úrokové výnosy vždy jednou ročně po dobu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL 2, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50®

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.