Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL

ISIN: XS2390087042  

 
27.09.2023 10:45:00
Nákup Prodej
107,06 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,02%(0,02)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 20.12.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -6.53
Datum emise 20.12.2021
Splatnost 20.12.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 33 % za 3 roky. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
-----------------------------------------------
PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
* Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – AMD, ASML a NVIDIA.
* Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

Více informací naleznete v letáku.
Popis

PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 11 % (viz pozn. 1). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 33 %. 

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných technologických společností AMD, ASML a NVIDIA. Konstrukce PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

 
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Podkladové akcie: AMD, ASML, NVIDIA
 • Upisovací období: 18. 11. 2021 (9.00)–13. 12. 2021 (16.00)

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY  AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností AMD, ASML a NVIDIA.    
 • V období trvání PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 11 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 33 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 11 % (viz pozn. 1)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Více informací a příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 20.12.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. 1: PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 12. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.