Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL

ISIN: XS2379384964  

 
08.08.2022 00:00:00
Nákup Prodej
94,38 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,16%(-0,15)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání NL
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 13.06.2025
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti 1.68
Datum emise 13.06.2022
Splatnost 13.06.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 12 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/L egalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce  https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
 • Podkladové akcie: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley
 • Upisovací období: 16. 5. 2022 (9:00)–6. 6. 2022 (23:59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP U.S. BANKS AUTOCALL.
Popis
PDCP U.S. BANKS AUTOCALL s možností automatic- kého předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných bankovních společností: Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley. Tyto celosvětově působící banky patří mezi největší americké finanční instituce. PDCP U.S. BANKS AUTOCALL navíc umožňuje  své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
Vybrané tři společnosti představují velké tradiční bankovní domy a působí téměř po celém světě. 
 
Výpočet výnosu

Jak PDCP U.S. BANKS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley.
 • V období trvání PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP U.S. BANKS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP U.S. BANKS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP U.S. BANKS AUTOCALL a celkový výnos 36 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 12 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 %   své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 13.06.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP U.S. BANKS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 6. 6. 2022.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude  moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.