Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3

ISIN: XS2370044005  

 
18.10.2021 00:00:00
Nákup Prodej
97,00 100,00
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 14.10.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 14.10.2021
Splatnost 14.10.2026
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 nabízí?

 • Zajímavý potenciál výnosu v podobě participace na výkonnosti podkladového indexu k datu jeho splatnosti. Výsledný výnos je vypočten jako procentuální úroveň závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
 • Výnos ve výši 7 % (viz Pozn.) ročně je vyplacen v případě splnění podmínky automatického předčasného splacení.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu.
 • Atraktivní úroveň bariéry pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com, nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 k datu splatnosti není zajištěná, neboť závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP WATER AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP WATER AUTOCALL 3 má formu certifikátu vydaného podle anglického práva.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladový index: Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index
 • Upisovací období: 8. 9. 2021 (9.00)–7. 10. 2021 (16.00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty akcií, data předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku.
 • Srovnávací hodnota podkladového indexu: 100 % počáteční hodnoty
  Bariéra pro výplatu jmenovité hodnotyvPDCP WATER AUTOCALL 3: 60 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
  Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP WATER AUTOCALL 3.) 1,12 % ročně
Popis

PDCP WATER AUTOCALL 3 v případě automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, výnos závisí na výkonnosti podkladového indexu.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje podkladového indexu Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index. Konstrukce PDCP WATER AUTOCALL 3 umožňuje jeho automatické předčasné splacení v případě stagnace ceny podkladového indexu. PDCP WATER AUTOCALL 3 může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 závisí na vývoji podkladového indexu – Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% Index.
 • V období trvání PDCP WATER AUTOCALL 3 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než jeho počáteční hodnota.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP WATER AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP WATER AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu
  a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru + výnos ve výši procentuální úrovně závěrečné hodnoty indexu vůči počáteční hodnotě indexu minus 60 %.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 3 snížena
  o ztrátu podkladového indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 14.10.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP WATER AUTOCALL 3 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.