Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL

ISIN: XS2364764303  

 
26.11.2021 17:35:00
Nákup Prodej
99,73 -
Uzamčený výnos -
Změna 2,36%(2,32)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 11.10.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -0.5
Datum emise 11.10.2021
Splatnost 11.10.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 24 % za 3 roky.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podklado- vých akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL má formu certifikátu vydaného podle anglického práva.
 • Držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Pfizer Inc., Moderna Inc. a Johnson & Johnson
 • Upisovací období: 21.9.2021 (9.00) – 4.10.2021 (16.00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty akcií, data předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP VACCINATION AUTOCALL.) 2,56 % ročně
Popis

PDCP VACCINATION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 8 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří význam- ných farmaceutických společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Tyto společnosti se dostaly do všeobecného povědomí v posledních měsících tím, že jako jedny z prvních na světě uvedly na trh účinnou vakcínu proti onemocnění COVID-19. V letošním roce se tak dá přepokládat, že díky úspěšným vakcínám dosáhnou tržby především u společností Pfizer a Moderna rekordních úrovní. S rostoucí proočkovaností populace a odezníváním pandemie pak analytici očekávají u těchto společností do roku 2023 postupný pokles tržeb.

Konstrukce PDCP VACCINATION AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP VACCINATION AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.
 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.
 • V období trvání PDCP VACCINATION AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP VACCINATION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP VACCINATION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 8 % (viz Poz.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 %
  své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice
  a není mu vyplacen žádný výnos.

  Další informace naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 11.10.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP VACCINATION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 4. 10. 2021.

Pozn. 3:  Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.