Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL

ISIN: XS2334701716  

 
25.10.2021 09:44:00
Nákup Prodej
95,90 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,01%(-0,01)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 13.08.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 11.08.2021
Splatnost 13.08.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 21 % za 3 roky.
 •  PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com/, nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index (ceny dostupné  na stránkách poskytovatele)
 • Upisovací období: 14.7.2021 (9:00) – 4.8.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 4. 8. 2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 6. 8. 2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 11. 8. 2022, 11. 8. 2023
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL: 60 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL.) 1,16 % ročně
Popis

PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL se odvozuje od vývoje podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index, který zahrnuje společnosti zaměřující se na kybernetické zabezpečení. Konstrukce PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nejpozději však k datu jeho splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index.
 • V období trvání PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL + celkový výnos 3 × 7 % = 21 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index, kterou zaznamenalo od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 13.08.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 4. 8. 2021.

Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.