Prémiový dluhový cenný papír ENERGY TRANSITION AUTOCALL

ISIN: XS2271459781  

 
24.09.2021 00:01:00
Nákup Prodej
97,82 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání NL
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 27.05.2025
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti -
Datum emise 27.05.2021
Splatnost 27.05.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 28 % za 4 roky.
 • PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících ročních pozorování, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) sledovaného indexu pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech) a 80 % (po třech letech).
 • PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5%.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících  s udržitelností v odvětví finančních služeb byl tento produkt zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České spořitelny k udržitelnosti a zodpovědném investování zveřejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
 • Podkladový index: Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5%
 • Upisovací období: 27.4.2021 (9:00)–20.5.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty indexu: 20.5.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty indexu: 20.5.2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: 27.5.2022, 30.5.2023 a 28.5.2024
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL: 60 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL.) 0,92 % ročně
Popis

PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 28 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu Solactive Energy Transition 2021 AR 5%, který zahrnuje deset významných společností působících
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Konstrukce  PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového indexu. PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového indexu Solactive Energy Transition 2021 AR 5%.
 • V období trvání PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL
  může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu  k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  Je-li PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL + celkový výnos 4 × 7 % = 28 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu indexu, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 27.5.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP ENERGY TRANSITION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5% vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 20. 5. 2021.
Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.