Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL

ISIN: XS2248369535  

 
26.11.2021 17:35:00
Nákup Prodej
101,69 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,03%(0,03)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta podnik
Země vydání DE
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 22.12.2025
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -0.5
Datum emise 21.12.2020
Splatnost 22.12.2025
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 31,25% za 5 let.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,25% (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Fixace průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu snižuje riziko špatného načasování. Tato hodnota se stanoví jako průměr závěrečných cen indexu za tři po sobě jdoucí dny.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60% průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100% (po roce), 95% (po dvou letech), 90% (po třech letech), 85% (po čtyřech letech).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP PHARMA AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Emitentem je Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP PHARMA AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group,Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)           
 • Podkladové aktivum: index MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index (ceny veřejně dostupné na stránkách MSCI)                 
 • Upisovací období: 19. 11. 2020 (10.00) - 14. 12. 2020 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100%, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu, data možného automatického předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60% průměrné počáteční hodnoty indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index     
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PHARMA AUTOCALL): 0,60% ročně
Popis

PDCP PHARMA AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,25% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout až 31,25%.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement. Konstrukce PDCP PHARMA AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti. 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL závisí na vývoji indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad: Naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL a celkový výnos 5 x 6,25% = 31,25% (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP PHARMA AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu indexu, kterou zaznamenal od data stanovení jeho průměrné počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% investice a výnos nebude vyplacen. 
  Příklad: Naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 22.12.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha: na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent a ručitel nebude schopen dostát svým závazkům.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.