Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12

ISIN: XS2065062882  

 
26.11.2021 17:35:00
Nákup Prodej
98,37 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,05%(0,05)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání LU
Aktuální kupon 3,650%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 19.12.2020
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 3.5
Datum emise 19.12.2019
Splatnost 19.12.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 345
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 18,25 % za pět let.
 • Pevný výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva, každý rok k 19. 12. (s konvencí následujícího pracovního dne) do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn.) akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání (nebo při některém z následujících ročních pozorování), pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se v čase snižuje a v posledním roce efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • EURO STOXX 50® je široce diverzifikovaný index reprezentující nejlikvidnější evropské společnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/ nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/#/priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu EURO STOXX 50®.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta i ručitele.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia
 • Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: SG Issuer
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: akciový index EURO STOXX 50®
 • Upisovací období: 18.11.2019 (9.00) - 12.12.2019 (16:00)
 • minimální investice: 1 ks
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty: 12.12.2019
 • Pozorování: od 13.12.2019 do 12.12.2024, denní závěrečné ceny
 • Pevný výnos: 3,65 % p. a., vyplácený bez ohledu na vývoj podkladového aktiva, každý rok k 19. 12. (s konvencí následujícího pracovního dne) do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty: 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®
 • Data možného automatického předčasného splacení:  21.12.2020, 20.12.2021, 19.12.2022, 19.12.2023
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12.) 0,54 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost s vysokým pevným výnosem? Důvěřujete síle evropské ekonomiky a očekáváte její stabilní vývoj? Pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12, který vyplácí roční výnos ve výši 3,65 % a výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.

Prémiový dluhový cenný papír 3,65% EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat zajímavý pevný výnos ve výši 3,65 % ročně.

EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory.
Více informací naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 12. 12. 2019.
 • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX 50® probíhá od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2024 (denní závěrečná cena).
 • Výnos ve výši 3,65 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 3,65 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP  pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
 • Je-li PDCP předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
  Příklad naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX 50® (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP , přičemž pevný výnos ve výši 3,65 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně. 
  Více informací naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 19.12.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

------------------------------------------
Pozn. Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 12.12.2019.

Pozn.2: Riziková váha produktu: na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.