Prémiový dluhový cenný papír U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL

ISIN: XS2025967113  

 
17.04.2020 00:00:00
Nákup Prodej
- -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta podnik
Země vydání DE
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 15.10.2021
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 15.10.2019
Splatnost 17.04.2020
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 12 % za 2 roky.
 • PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 3 % (viz Pozn.) již po prvním půlroce, nebo při některém z následujících pozorování. Výsledný výnos pak činí 3 %  (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty indexu NASDAQ-100 Technology Sector pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 % počáteční ceny.
 • PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

----------------------------------------------------------
Pozn. PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu NASDAQ-100 Technology Sector klesne hodnota indexu pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: akciový index NASDAQ-100 Technology Sector
 • Upisovací období: 19.9.2019 (9.00) - 8.10.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum emise: 15.10.2019
 • Datum stanovení počáteční hodnoty indexu: 8.10.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty indexu: 8.10.2021
 • Data možného automatického předčasného splacení: 17.4.2020, 15.10.2020, 15.4.2021
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60 % počáteční hodnoty indexu NASDAQ-100 Technology Sector
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL): 1,59 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především technologickému sektoru, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do dvouletého Prémiového dluhového cenného papíru U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL (PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL).

PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní výnos ve výši  6 % p. a. (viz Pozn.) již po půlroce trvání.

Dvouletý PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí možnost získat atraktivní výnos ve výši 3 % (viz Pozn.) za každý uplynulý půlrok. Celkový výnos pak může dosáhnout až 12 % za dvouleté trvání prémiového dluhového cenného papíru. Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu NASDAQ-100 Technology Sector, jenž je subindexem NASDAQu 100. Konstrukce PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě stagnace či růstu podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním půlroce a následně každý půlrok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL závisí na vývoji indexu NASDAQ-100 Technology Sector.
 • V období trvání PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL může dojít půlročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu NASDAQ-100 Technology Sector k datu pozorování rovna nebo vyšší než počáteční hodnota indexu.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 3 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu bude jeho hodnota nižší než 100 % a zároveň rovna nebo vyšší než 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno pouze 100 % jmenovité hodnoty PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
Vypořádání

splatnost je 15.10.2021

Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP U.S. TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.