Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9

ISIN: XS1902039210  

 
19.05.2022 09:35:00
Nákup Prodej
89,20 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,59%(-0,54)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání CH
Aktuální kupon 3,400%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 30.01.2020
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 8.85
Datum emise 30.01.2019
Splatnost 30.01.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 102.94
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 koupit?

 • Zajímavý pevný výnos 3,4 % p. a. vyplácený ročně bez ohledu na vývoj podkladového aktiva.
 • Atraktivní výše bariéry ve výši 45 % počáteční hodnoty (viz Pozn.) akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • EURO STOXX 50® je široce diverzifikovaný index reprezentující nejkvalitnější evropské společnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.

------------------------------------------
Pozn. Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 23.1.2019.

 • Prémiový dluhový cenný papír negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu EURO STOXX 50®.
 • Držitel prémiového dluhového cenného papíru nese kreditní riziko emitenta.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia. Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty.
 • Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Minimální investice: 1 ks
 • Upisovací období: 3.1.2019 (9.00) – 23.1.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum emise: 30.1.2019
 • Datum stanovení počáteční hodnoty: 23.1.2019
 • Pozorování: od 24.1.2019 do 23.1.2024, denní závěrečné ceny
 • Pevný výnos: 3,4 % p. a., vyplácený bez ohledu na vývoj podkladového aktiva, každý rok k 30. 1., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty: 45 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Náklady distributora platné ke dni emise: 0,3 % ročně, přesné vyjádření naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 3,4% EURO STOXX 50® Deep Barrier 9
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Riziková váha produktu 4 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně).
Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost s vysokým pevným výnosem? Důvěřujete síle evropské ekonomiky a očekáváte její stabilní vývoj? Pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru 3,4% EURO STOXX 50® Deep Barrier 9, který vyplácí roční výnos ve výši 3,4 % a výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.

Prémiový dluhový cenný papír 3,4% EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 nabízí zajímavý pevný výnos ve výši 3,4 % ročně.

EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. AXA, Airbus, Allianz, Anheuser-Busch InBev, BASF, Bayer, BNP Paribas, Daimler, Sanofi, SAP, Siemens, Telefonica, Total nebo Unilever.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23. 1. 2019.
 • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX 50® probíhá od 24. 1. 2019 do 23. 1. 2024 (denní závěrečná cena).
 • Výnos ve výši 3,4 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Výplata jmenovité hodnoty PDCP je závislá na vývoji podkladového aktiva, tedy vývoje tržního kurzu hlavního evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 45 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.) indexu EURO STOXX 50®, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • Vzdálenost 55 % mezi počáteční hodnotou a nízko nastavenou bariérou vytváří „bezpečnostní polštář“ pro případný pokles indexu EURO STOXX 50®.
 • V případě, že v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX 50® (denní závěrečná cena) pod úroveň bariéry ve výši 45 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.), je ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP.
 • Poklesne-li v průběhu pozorování hodnota indexu EURO STOXX 50® (denní závěrečná cena) pod úroveň bariéry ve výši 45 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.) a k poslednímu dni pozorování se nad 100 % počáteční hodnoty nevrátí, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP snížená o celkovou procentuální ztrátu akciového indexu EURO STOXX 50® ode dne stanovení počáteční hodnoty (23. 1. 2019) do posledního dne pozorování (23. 1. 2024).
 • Další informace naleznete v letáku

Jaké situace mohou nastat při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 30.1.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • cena za obstarání odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------------------
Pozn. Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 23.1.2019

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.