Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL

ISIN: DE000VU6LRM1  

 
25.09.2023 10:35:00
Nákup Prodej
98,29 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,49%(0,48)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 5,900%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 27.05.2024
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 6.11
Datum emise 31.05.2023
Splatnost 02.06.2027
Návratnost 0
Měna EUR
Nominální hodnota 1.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 18.85
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL nabízí

 • Možnost získat atraktivní výnos až 23,6 % za 4 roky.
 • Pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. (viz Pozn.) je vyplácen ročně a nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50 až do data splatnosti nebo do data předčasné splatnosti.
 • Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se index EURO STOXX 50 nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 65 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) akciového indexu EURO STOXX 50 pro výplatu jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 %, pozorovaná 1x ročně.
 • Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL je denominován v EUR.
 • EURO STOXX 50 je diverzifikovaný index reprezentující největší evropské společnosti.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU6LRM1&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
* Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
* Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
* Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
* V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
* Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
-------------------------------------
 • Držitel Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50 poklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.2), držiteli Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL budou ke dni splatnosti na jeho majetkový účet převedeny ETF navázané na podkladový index EURO STOXX 50, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN DE0005933956) v počtu odpovídajícímu jmenovité hodnotě Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL v počáteční hodnotě ETF. Počet vyplacených ETF na jeden kus cenného papíru = (jmenovitá hodnota 1 000 EUR / počáteční hodnota podkladového indexu) × (závěrečná hodnota podkladového indexu / závěrečná cena ETF k datu finálního pozorování). Zbytek, který je menší než hodnota 1 ks ETF, bude vyplacen v penězích.
Příklady a více informací naleznete v letáku.
Popis
Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 5,90 % (viz Pozn.) ročně. Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 23,6 %.
 
Výplata jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího renomované evropské společnosti. Pevný roční výnos 5,90 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i stagnaci podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
 
Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody‘s A2)
Podkladový index: EURO STOXX 50
Upisovací období: 4. 5. 2023 (9.00)–26. 5. 2023 (16.00)
 
Příklady a více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu
Jak funguje Vontobel 5,9% EURO STOXX 50 AUTOCALL
 
 • Návratnost jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX 50.
 • Pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50 až do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 26. 5. 2023.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 65 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, dluhový cenný papír Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li dluhový cenný papír Vontobel 5,9% EURO STOXX 50 AUTOCALL automaticky předčasně splacen, investor obdrží jeho jmenovitou hodnotu + pevný výnos 5,90 %.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota dluhového cenného papíru Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL, přičemž pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.
Příklady a více informací naleznete v letáku.
Vypořádání
 • splatnost je 02.06.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • Cena v úpisu: 100 % + poplatek 1,5 %
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 5,90 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 26. 5. 2023.

Poz. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL.

Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.