Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL

ISIN: DE000VU322N1  

 
25.09.2023 10:35:00
Nákup Prodej
- -
Uzamčený výnos -
Změna 0,03%(0,03)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 6,000%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 28.03.2024
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 5.68
Datum emise 04.04.2023
Splatnost 06.04.2027
Návratnost 0
Měna EUR
Nominální hodnota 1.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 28.5
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL nabízí

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 4 roky.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. (viz Pozn.) je vyplácen ročně a nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50.
 • Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se index EURO STOXX 50 nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 65 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) akciového indexu EURO STOXX 50 pro výplatu jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 %, pozorovaná 1x ročně.
 • Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL je denominován v EUR.
 • EURO STOXX 50 je diverzifikovaný index reprezentující největší evropské společnosti.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU322N1&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
* Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
* Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
* Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
* V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
* Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
-------------------------------------
 • Držitel Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50 poklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.), držiteli Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL budou ke dni splatnosti na jeho majetkový účet převedeny ETF navázané na podkladový index EURO STOXX 50, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN DE0005933956). Počet dodaných ETF na jeden kus cenného papíru bude určen následujícím vzorcem: (jmenovitá hodnota 1 000 EUR / počáteční hodnota podkladového indexu) × (závěrečná hodnota podkladového indexu / závěrečná cena ETF k datu finálního pozorování). Zbytek, který je menší než hodnota 1 ks ETF, bude vyplacen v penězích. Tento zbytek zohlední výkonnost podkladového indexu vynásobením zlomku ETF jeho závěrečnou cenou k datu finálního pozorování podkladového indexu. 
Více informací naleznete v letáku
Popis
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 6 % (viz Pozn.) ročně. Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.
 
Výplata jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího renomované evropské společnosti. Pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i stagnaci podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
 
Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody‘s A2)
Podkladový index: EURO STOXX 50
Upisovací období: 14. 3. 2023 (10.00)–28. 3. 2023 (23.59)
 
Výpočet výnosu
Jak funguje Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL
 
 • Návratnost jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX 50.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 28. 3. 2023.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 65 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, dluhový cenný papír Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li dluhový cenný papír Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL automaticky předčasně splacen, investor obdrží jeho jmenovitou hodnotu + pevný výnos 6 %.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL, přičemž pevný výnos ve výši 6 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.
Příklady a více informací naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 06.04.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • Cena v úpisu: 100 % + poplatek 1,5 %
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 6 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 28. 3. 2023.

Poz. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL.

Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.