Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier

ISIN: DE000VU0ZUC9  

 
05.06.2023 10:00:00
Nákup Prodej
- -
Uzamčený výnos -
Změna 0,38%(0,37)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání DE
Aktuální kupon 10,000%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 06.02.2024
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 10.48
Datum emise 06.02.2023
Splatnost 06.02.2026
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 326.03
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 30 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 10 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladového indexu k 6. 2. do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.  
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se akciový index EURO STOXX Banks nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://prospectus.vontobel.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
* PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
* Držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
* Pokud v průběhu pozorování klesne závěrečná hodnota akciového indexu EURO STOXX Banks pod bariéru 49 % své počáteční hodnoty, a zároveň k finálnímu datu pozorování nebude tato hodnota podkladového indexu rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, tak držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může ztratit část investované částky.
* Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu.

Více informací naleznete v letáku.
Popis
PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 10 % (viz Pozn.) ročně.
 
Výplata jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Pevný roční výnos 10 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

 • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
 • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A2)        
 • Podkladový index: EURO STOXX Banks
 • Pevný výnos: 10 % p. a.                                     
 • Upisovací období: 5.1.2023 (9.00)–30.1.2023 (23.59) 
Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu
Jak PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier funguje funguje?
 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks se stanoví dne 30. 1. 2023.
 • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX Banks probíhá od 31. 1. 2023 do 30. 1. 2026 (denní závěrečná cena).
 • Výnos ve výši 10 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 10 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
 • Je-li PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX Banks (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier, přičemž pevný výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.

Více informací a příklady naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost je 06.02.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier vyplácí pevný výnos ve výši 10 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 30. 1. 2023.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier.

Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.