Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL

ISIN: DE000CS8EGW1  

 
29.07.2021 10:29:00
Nákup Prodej
99,18 -
Uzamčený výnos -
Změna 1,34%(1,33)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání CH
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 25.06.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 25.06.2021
Splatnost 25.06.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 27,9 % za 3 roky.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo po uplynutí dvou let, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce) a 80 % (po dvou letech).
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce
  http://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva ARK Innovation ETF.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: ARK Innovation ETF (ceny dostupné na stránkách ARK Investment Management)
 • Upisovací období: 31.5.2021 (9.00)–18.6.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 18. 6. 2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 18. 6. 2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 27. 6. 2022, 26. 6. 2023
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL.) 1,84 % ročně
Popis

PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9,3 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27,9 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového ARK Innovation ETF, které zahrnuje významné společnosti především z oblasti genomiky, robotiky a autonomního řízení či umělé inteligence. Konstrukce PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo ná- sledně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

 

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového ARK Innovation ETF.
 • V období trvání PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9,3 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL + celkový výnos 3 × 9,3 % = 27,9 % (viz Pozn).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu akciového ARK Innovation ETF, kterou zaznamenalo od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 25.06.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn: PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem ARK Innovation ETF vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 18. 6. 2021.
Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.