Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY

ISIN: DE000CS8DEB2  

 
26.11.2021 17:35:00
Nákup Prodej
95,56 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,92%(0,88)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání CH
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 11.11.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti 1.5
Datum emise 11.11.2021
Splatnost 11.11.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP FUTURE MOBILITY nabízí
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 30 % za 3 roky. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY. 
 • Index MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement zahrnuje akcie 30 kvalitních společností, které se zaměřují na oblast mobility. 
 • PDCP FUTURE MOBILITY je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/
  prospectuses/prospectuses/prospectus/ye nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP FUTURE MOBILITY negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne tato pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP FUTURE MOBILITY ztratí více než 50 % investovaných peněz. 
 • Držitel PDCP FUTURE MOBILITY nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP FUTURE MOBILITY podléhá německému právu. 
 • Emitent:Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index:  ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5 % Decrement             
 • Upisovací období: 14. 10. 2021 (9:00) – 4. 11. 2021 (16:00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty indexu naleznete v letáku. 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP FUTURE MOBILITY. ) 3,48 % ročně
 
Popis
PDCP FUTURE MOBILITY nabízí atraktivní potenciál výnosu až 30 % (viz pozn.) za tři roky, přičemž bariéra pro ochranu jmenovité hodnoty je nastavena na zajímavé úrovni 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu. 
 
Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY se odvozuje od vývoje podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement,který cílí na oblast udržitelné mobility
 
Mobilita budoucnosti respektující ekologii, společenské a ekonomické cíle je v současnosti klíčovou prioritou pro celý svět. Inovativní technologie a moderní způsoby dopravy jako např. autonomní vozidla, elektromobilita, nové platformy dopravních služeb (sdílení dopravních prostředků, alternativní taxislužby, elektrovozítka), chytrá infrastruktura a parkování atd. můžeme zařadit mezi zásadní prvky nového dopravního „ekosystému“. Tyto okolnosti vytváří nové příležitosti pro společnosti zahrnuté v podkladovém indexu.
 
Další informace naleznete v letáku
Výpočet výnosu
Jak PDCP FUTURE MOBILITY funguje
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 neklesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (viz pozn. ).
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, ale současně na nebo nad bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru, ale není vyplacen žádný výnos. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP FUTURE MOBILITY vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen. 

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost je 11.11.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP FUTURE MOBILITY vyplácí případný výnos jednorázově při splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu vypočítána na základě závěrečných cen sledovaných aktiv dne 4. 11. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.