Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL

ISIN: DE000CS8CXZ3  

 
25.09.2020 00:01:04
Nákup Prodej
95,31 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,66%(-0,64)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta podnik
Země vydání CH
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 06.08.2024
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 06.08.2020
Splatnost 06.08.2024
Návratnost 0
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír S&P 500® AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 20 % za 4 roky.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500® AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 •  Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech).
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Index S&P 500® je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP S&P 500® AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP S&P 500® AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500® AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index: S&P 500®
 • Upisovací období: 8.7.2020 (9.00) - 30.7.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 30.7.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 30.7. 2024
 • Data možného automatického předčasného splacení:  6.8.2021, 8.8.2022, 7.8.2023       
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu S&P 500®, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500® AUTOCALL.) 0,82 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu:  2 % z objemu obchodu
Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle americké ekonomiky a očekáváte její stabilní vývoj? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných amerických firem s nadnárodní působností? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru S&P 500® AUTOCALL (PDCP S&P 500® AUTOCALL).

PDCP S&P 500® AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout 20 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500®  AUTOCALL se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500®, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500® AUTOCALL navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

Výpočet výnosu
Jak PDCP S&P 500® AUTOCALL funguje
funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500®.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500® AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP S&P 500® AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 20 % (ekvivalent čtyř ročních výnosů ve výši 5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500® AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
Vypořádání
 • splatnost je 06.08.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------------

Pozn.: PDCP S&P 500® AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.