Prémiový dluhopis GLOBAL 12

ISIN: AT0000A3CT56  

 
23.07.2024 14:05:00
Nákup Prodej
99,85 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,25%(0,25)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání CZ
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 20.12.2027
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 14.05.2024
Splatnost 20.12.2027
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
- -
Popis
Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za 44 měsíců s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12 k datu jeho splatnosti.  
 
Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky PD GLOBAL 12, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Největší pozice v indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META, kterou dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon (spotřební zboží), Broadcom (technologie), Eli Lilly (zdravotnictví) a JPMorgan Chase &Co., Berkshire Hathaway (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (25,8 %), velkou váhu má také průmysl (12,8 %) a zdravotní péče (11,6 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 68,9 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4,1 %). Podkladový akciový index je vedený v eurech. V rámci výpočtu jeho hodnoty dochází k přepočtu všech sledovaných akciových titulů aktuálním kurzem měny daného aktiva vůči euru.  
 
Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 12 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti. 
 
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Price Index (EUR), (SXW1E)
                
Více informací naleznete v letáku.
Výpočet výnosu
Jak PD GLOBAL 12 funguje?
 • Výsledný výnos PD GLOBAL 12 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
 • Dne 11. 6. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
 • Podkladové aktivum je půlročně pozorováno. Každý půlrok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
 • Z těchto sedmi hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12 + participace 100 % × (průměrná hodnota 7 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.) a maximálně 140 %.  
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) PD GLOBAL 12.  
 • Během doby trvání PD GLOBAL 12 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 10 za dobu jeho trvání, tedy za 44 měsíců. 
 • Pravidelné půlroční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 12 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 
Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 20.12.2027
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 12 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 12 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 12 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 12 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 12, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 12.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.