Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19

ISIN: AT0000A2YBW8  

 
07.10.2022 00:00:00
Nákup Prodej
91,77 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 05.08.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti 1.63
Datum emise 20.06.2022
Splatnost 05.08.2026
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 150% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 150% participace na výkonnosti indexu spočítané z nejvyšší dosažené hodnoty denně pozorovaných závěrečných cen podkladového aktiva vůči jeho počáteční hodnotě, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 19.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 19 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 19 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto Investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • PD RESPONSIBLE 19 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 19 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 19 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 19 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Udržitelnost a zodpovědné investování v ČS: Tento produkt byl zařazen mezi Udržitelné ESG produkty. Více informací naleznete v dokumentu Informace České spořitelny k udržitelnosti a zodpovědnému investování zveřejněném na www.csas.cz.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Green Invest Index VC
 • Participace: 150 % na výkonnosti indexu spočítané z denně pozorované nejvyšší závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 + participace 150 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 19.
Popis
Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 19 k datu jeho splatnosti.  
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 19. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti typů podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60 % portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy) tvořící 40 % portfolia. Jednotlivá aktiva v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifikováno do akcií zhruba 500 společností a dluhopisů téměř 3 000 společností, které splňují přísná ESG kritéria indexů MSCI SRI (Socially Responsible Investment – společensky odpovědné investování). Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh.
Výpočet výnosu

Jak PD RESPONSIBLE 19 funguje?

 • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 19 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 27. 7. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je denně pozorováno. Celkový výnos je roven 1,5násobku výkonnosti indexu spočítané z nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty podkladového indexu za dobu pozorování PD RESPONSIBLE 19 vůči jeho počáteční hodnotě.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 + participace 150 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), avšak minimálně 100 % (viz Pozn.) a maximálně 140 %. 
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 19.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 19 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pozorování nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty indexu umožňuje průběžné uzamčení výše výnosu. Již jednou dosaženou úroveň výnosu nemůže případný následný propad podkladového indexu nijak snížit. Díky participaci 150 % je navíc výsledný výnos ještě o polovinu větší než samotná výkonnost indexu (spočítaná na základě jeho nejvyšší dosažené hodnoty v porovnání s jeho počáteční hodnotou).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 5.8.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 19 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 19 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 19 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty. 

Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 19 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD RESPONSIBLE 19, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.