Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14

ISIN: AT0000A2UK62  

 
27.02.2024 11:15:00
Nákup Prodej
91,13 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon -
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 15.01.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 03.12.2021
Splatnost 15.01.2026
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 300% participace na pravidelně pozorovaném vývoji diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 300% participace z průměru ročně pozorovaných změn ceny podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 14.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 14 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena muže pohybovat i pod hranicí 100% jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100% jeho jmenovité hodnoty (viz pozn.1) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 14 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.

PD RESPONSIBLE 14 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu),
kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
------------------------------------------

* Držitel PD RESPONSIBLE 14 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkum vázaným k PD RESPONSIBLE 14 v prípadě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 14 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
* Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 + participace 300% × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %(viz pozn.1), maximálně 140%

Více informací naleznete v letáku.
Popis

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.1) PD RESPONSIBLE 14 k datu jeho splatnosti.

ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 14. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje 50 akcií vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivnč zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví a péce o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vuči dynamickým aktivum a uvolněné prostředky přesouvá na penežní trh.

 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Fair Invest Index VC

Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

Jak PD RESPONSIBLE 14 funguje?

 • Výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 14 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Dne 5. 1. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 + participace 300% × (pruměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálne 100 % jmenovité hodnoty (viz pozn.1) PD RESPONSIBLE 14.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 14 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 14 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na záverečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na prubežné hodnote podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 14. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až tesně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 15. 01. 2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena: 100%, bez poplatku
 • Tento prémiový dluhopis lze prodat pouze na trhu, cena klient prodává uvedená v kurzovním lístku je pouze indikativní.
 • Cena za obstarání prodeje je stanovená platným ceníkem, aktuálně činí max 0,5% z objemu obchodu.

-------------------------------------

Pozn.1: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 14 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 14 ponecháte  až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 14 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům

Pozn. 3: 
Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.