EGB Zerobond / 2025

ISIN: AT0000A2RA69  

 
20.05.2022 09:55:00
Nákup Prodej
84,89 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,01%(0,01)
Základní údaje
Typ dluhopisu Seniorní dluhopisy
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon -
Styl kuponu bez kuponu
Datum výplaty kuponu -
Výplata kuponu -
Výnos do splatnosti 3.68
Datum emise 14.05.2021
Splatnost 14.05.2025
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 koupit?

 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.
  V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů

 • Držitel diskontovaného dluhopisu EGB Zerobond / 2025 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Výnos do splatnosti v 1. den prodeje: 1,20 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Nákupní cena platná v 1. den prodeje: 95,34 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty
 • Zahájení prodeje: 11. 5. 2021
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 1 % z objemu obchodu
Popis

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.

Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 100 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chor- vatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partne- rem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, je velmi aktivní vůči veřejnému sektoru, neziskovým organizacím a firmám poskytujícím služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny.

Výpočet výnosu

Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.


Vypořádání
 • splatnost dluhopisu je 14.05.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Podmínky nákupu/prodeje
 • Mminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita:  denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------

Pozn. Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB Zerobond / 2025 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření.

Pozn. 2. Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 předsta- vuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.