Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3

ISIN: AT0000A2KV20  

 
29.07.2021 10:29:00
Nákup Prodej
91,73 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,45%(-0,42)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 17.12.2026
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 12.11.2020
Splatnost 17.12.2026
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si PD RESPONSIBLE 3 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40% za dobu jeho trvání.
 • 50% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 50% participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100% jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 3.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 3 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100% jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100% jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • PD RESPONSIBLE 3 je strukturovaný dluhopis s návratností minimálně 100% jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Emitentem je Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Držitel PD RESPONSIBLE 3 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100% jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k tomuto cennému papíru v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Green Invest Index VC
 • Participace: 50% na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 3 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 3
 • Prodejní cena: 100%, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 3 + participace 50% × (průměrná hodnota 6 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100%, maximálně 140%
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva a data pozorování naleznete v letáku.
 • Produktové náklady platné ke dni emise (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 3): 0,53 % ročně
Popis

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za šest let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 3 k datu jeho splatnosti.

ESG je klíčové „investiční téma“ pro Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60% portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy) tvořící 40% portfolia. Jednotlivá aktiva v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifikováno do tisíců akcií a dluhopisů společností, které splňují přísná ESG kritéria indexů MSCI SRI (Socially Responsible Investment – společensky odpovědné investování). Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7% a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh.

Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

 Jak PD RESPONSIBLE 3 funguje

 • Výnos šestiletého PD RESPONSIBLE 3 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 10. 12. 2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 6 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100% jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 3 + participace 50% × (průměrná hodnota 6 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100% jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 3.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 3 může jeho cena poklesnout i pod 100% jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40% jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD RESPONSIBLE 3, tedy za 6 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 3. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku
Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 17.12.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta a ručitele dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.

Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.