Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1

ISIN: AT0000A2JSU7  

 
17.09.2021 00:01:00
Nákup Prodej
93,60 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 12.11.2025
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 05.10.2020
Splatnost 12.11.2025
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 70% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 70% participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • PD RESPONSIBLE 1 garantuje návratnost minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty k datu splatnosti.
 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 • Držitel PD RESPONSIBLE 1 nese kreditní riziko emitenta.
 • Riziková váha produktu je 2 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7) za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
Popis

Pětiletý PD RESPONSIBLE 1 je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů. 

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za pět let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1 k datu jeho splatnosti.

Responsible, neboli odpovědný. Celospolečenské globální téma odpovědnosti se čím dál více propisuje do životů nás všech. Odpovědnost společenská, sociální, odpovědnost vůči životnímu prostředí, odpovědnost firemní politiky ve vztahu vůči zaměstnancům i obchodním partnerům. Ve všech těchto oblastech významně ovlivňuje řízení firem i států. Chovat se odpovědně, to je jasná budoucnost a směr, kterým se řídí a především budou řídit i investiční strategie všech správců aktiv po celém světě. Nejedná se pouze o trend, který může být líbivý v daném okamžiku, jedná se o budoucnost investování. Je to investiční téma, které se již dnes opírá o budovaný legislativní rámec, o poměrně jasně definovaná kritéria, která implementuje do svého řízení stále více společností. Jedná se o vysoké standardy firemní odpovědnosti pokrývající tři definované oblasti ESG – Environmental, Social, Governance (oblast životního prostředí, společensko-sociální, a řízení společností).

Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

Jak PD RESPONSIBLE 1 funguje

 • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 1 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 5. 11. 2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1 + participace 70 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 1.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD RESPONSIBLE 1, tedy za 5 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 1. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 12.11.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta a ručitele dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.

Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.